Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Czemu chcemy przypodobać się otoczeniu? 
Czemu wciąż Cię kocham?
Czemu Cię nienawidzę?
Czemu po alkoholu mam moralniaki?
Czemu chciałabym żebyś się odezwał?
Czemu mnie tak ranisz?
Czemu zjadłam te piguły?
Czemu wczoraj siedziałam do późna i paliłam papierosy jeden za drugim?
Czemu chwilami robiło mi się smutno?
Czemu myślami byłam gdzie indziej?
Czemu tak bardzo wolałabym zaszyć się w domu na tydzień?
Czemu wszystkie dni zlewają się w jedno?
Czemu nie dasz mi szansy?
Czemu chcę się naprawić?
Czemu chcę ogarnąć swoją głowę i nie mieć jazd?
Czemu tak płynę w używkach?
Czemu wracam późno do domu i chcę przespać życie?
Czemu dzisiaj zadaję tyle pytań?

[Taki poranek] 09:00
Reposted bypikkumyyschulz23milch
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
6233 06dc
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaaisolro aisolro
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
4513 c55d
czasem płynie tylko jedna łza.
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajestemjeden jestemjeden
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMyBlackWings MyBlackWings
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viaaisolro aisolro
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viamatuszczak matuszczak
Wybacz mi mą słabość, ale nie wiem dlaczego.
Bez ciebie trudno jest przetrwać.
Reposted fromShinaako Shinaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3367 c08f 550
Reposted fromSzczurek Szczurek viazapomnialam zapomnialam
5148 d374
Reposted fromdreamadream dreamadream viaDisney Disney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl