Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

2438 5fa6 550
Gdańsk, 2019.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawildgirl wildgirl

August 15 2019

 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viafreeway freeway
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna
Reposted frommessedup messedup viabzdura bzdura
8570 6057
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaalaalaala alaalaala
4782 973e
Reposted fromnyaako nyaako viabzdura bzdura
1419 9e11
Reposted fromcarmenluna carmenluna
0681 c533
Reposted fromdivi divi viabzdura bzdura
1441 a4ea
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Nie wiedziałam, że tęsknota może taka być. Może boleć. Może sprawiać, że nie chcesz niczego innego, oprócz tej właśnie osoby. Może zabijać Cię od środka. Może sprawiać, że nie chcesz już nawet żyć. Nie bez tej osoby. Nie bez jej ruchów. Nie bez uśmiechu. Więc jeżeli tęsknota to robi, to jak funkcjonować dalej? Czy właśnie tak będzie do końca życia? 
— dziś jest 453 dzień bez Ciebie...
Reposted fromniskowo niskowo viafreeway freeway
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viaMsChocolate MsChocolate
9676 95e8 550
Reposted frompunisher punisher viajedriq jedriq
Wszystko, co udaje ci się zdobyć, to tylko kolejna rzecz, którą stracisz.

- Chuck Palahniuk, Udław się
Reposted fromszela szela vialiliowadusza liliowadusza
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
0461 1345 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viajedriq jedriq
0502 adea 550
Reposted fromcontigo contigo viajedriq jedriq
1436 7dad 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
1434 e820 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless viajedriq jedriq
Reposted fromshakeme shakeme vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl