Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

1215 5d75 550
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
6290 e073
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6288 de2b
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6287 b33a 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6284 04e7 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
1112 7efe
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4213 3e55
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4995 35c6
Reposted fromdoedeer doedeer via48hrs 48hrs
4184 886f
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— znalezione

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
language
Reposted fromanabee anabee viacisar236 cisar236
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viaindiferencia indiferencia
1287 bf24
Reposted fromEtnigos Etnigos viamelancholijnie melancholijnie
7339 9ee8
Reposted fromursa-major ursa-major viajessamine jessamine
0060 8273
Reposted fromEtnigos Etnigos viamelancholijnie melancholijnie
7108 a8c0 550
zurnalistapl
Reposted fromyannim yannim vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl