Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

5703 b4f1
1570 31aa 550
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viacarmenluna carmenluna
thefugitivesaint Kōno Bairei (1844-1895), “Bairei hyakucho gafu”. Vol. 3, 1881
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viajankosz jankosz
3969 c8a3
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viajankosz jankosz
6987 850e
Reposted frombisia bisia viacarmenluna carmenluna
6635 eaee
Reposted fromthetemple thetemple viapattyyy pattyyy
7952 1818 550
tak się powinno wychowywać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 22 2019

6884 3126 550
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart vianewlifeloading newlifeloading
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
Reposted fromagatiszka agatiszka viazoi zoi
9734 7a78 550
Reposted frompiehus piehus
9735 223c 550
Reposted frompiehus piehus
Przez kolejne grudnie, maje
Człowiek goni jak szalony
A za nami pozostaje
Sto okazji przegapionych
Ktoś wytyka nam co chwilę
W mróz czy w upał, w zimie, w lecie
Szans nie dostrzeżonych tyle
I ktoś rację ma, lecz przecież

Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy
Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany
Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną
Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali
Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali
My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie
Jeszcze nie, długo nie

Więc nie martwmy się, bo w końcu
Nie nam jednym się nie klei
Ważne, by choć raz w miesiącu
Mieć dyktando u nadziei
Żeby w serca kajeciku
Po literkach zanotować
I powtarzać sobie cicho
Takie prościuteńkie słowa

Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy
Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany
Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom
Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją
Jeszcze w zielone gramy, choć skroń niejedna siwa
Jeszcze sól będzie mądra a oliwa sprawiedliwa
Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie
Jeszcze nie, długo nie

Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła
Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła
I myśli sobie Ikar co nie raz już w dół runął
Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął
Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera
Gramy w nim swoje role naturszczycy bez suflera
W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle
Jeszcze nie, długo nie!
— "Jeszcze w zielone gramy" - Wojciech Młynarski
8817 c3d6 550

May 16 2019

0025 8585 550
Reposted fromverronique verronique viacarmenluna carmenluna
1141 6f25
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakerosine kerosine
Lady Sariel
4730 69f9 550

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
2965 67dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl