Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

2972 eb33 550
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakudlaty kudlaty
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

7802 8143 550
Reposted fromkotowate kotowate viaohhmarigold ohhmarigold
3343 002a
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viaohhmarigold ohhmarigold
6484 5d55 550
Reposted frombrumous brumous viaamphetaminelogic amphetaminelogic
0463 6bd0 550
Reposted frommoai moai viaohhmarigold ohhmarigold
7802 8143 550
6404 371a 550
0085 f1f1
Reposted fromcarly carly viaamphetaminelogic amphetaminelogic
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viastarryeyed starryeyed
6048 fb4f 550
fragment  Jakub Woynarowski, Manggha na podstawie Mangghi Feliksa Jasieńskiego, 2010–2017, wł. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavstane vstane
I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Russia. Moscow.circa 1985
Reposted fromRussia Russia viapersona-non-grata persona-non-grata
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
7466 cac2
Reposted fromfollow follow viadormeur dormeur

January 13 2018

4624 f006 550
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl