Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

4570 4b19 550
Reposted fromseaweed seaweed viacolorfulvillain colorfulvillain
7439 a085
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viatutus tutus
8857 8771 550
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
6214 7138
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viapiehus piehus
4717 2dda 550
7227 5199 550
Reposted fromtojika4 tojika4 viapiehus piehus
9060 d48c 550
Reposted fromverronique verronique viapiehus piehus
Sentyment pozostanie.
5881 883e 550
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
3704 6fd2
Reposted fromTankistD TankistD viatoganja toganja
1780 b206
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viajabolmax jabolmax
3152 31c9
Reposted fromkarahippie karahippie viazoi zoi
8734 8934 550
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viazoi zoi
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
7506 e98d
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
Wiem, że jeszcze zatęsknię 
kiedy jesień nadejdzie
pewnie spojrzę na jej zdjęcie,
potem odłożę je na miejsce i usiądę na krześle.
— Stygmaty
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl