Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

3304 e584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaperesekere peresekere
4877 e534 550
Reposted from4777727772 4777727772
9115 efba
Reposted frombrumous brumous vianaturalginger naturalginger
Poświęcamy zbyt mało uwagi światu. Wiemy o tym, a jednak nie chce nam się. Dopiero gdy coś się skończy albo ktoś umrze, gdy coś zgubimy albo jest już za późno - uświadamiamy sobie nagle, że prześlizgnęliśmy się przez życie i ludzi, tracąc z pola widzenia szczegóły...
— Jonathan Carroll
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger
4950 58c2 550
Reposted from4777727772 4777727772
4887 b408 550
Reposted from4777727772 4777727772 viaoskus oskus
4496 8f62 550
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
4500 fb5e 550
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
4503 1313 550
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7700 88d4 550
Reposted fromseaweed seaweed viaultraviolet ultraviolet
4510 7edf
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
3866 2e56
Reposted fromseaweed seaweed viablotind blotind
4746 f651 550
Reposted from4777727772 4777727772
4755 330d 550
Reposted from4777727772 4777727772
4760 30e4 550
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl