Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

6301 85ce 550

anamorphosis-and-isolate:

― Respire (2014)
“He blew me off, like I didn’t exist.”

Reposted fromkattrina kattrina vialaparisienne laparisienne
4919 eba3 550
4140 2e25 550
Reposted fromspokodama spokodama vialaparisienne laparisienne
4639 39ac 550
6515 b042 550
Reposted frombrumous brumous viablotind blotind
Miłość do książek. Moja biblioteka to archiwum pragnień.
— Susan Sontag, dzienniki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Był mistrzem manipulacji. Był w tym tak dobry, że doszukiwał się tego typu czynów wszędzie. To stanowiło główny problem, bo nie potrafił przyjąć czystych intencji i prawdy. Myślę, że tak naprawdę rzadko się z nimi spotykał. To piękny człowiek, ale zupełnie ubrudzony rzeczywistością. To znaczy – ja to piękno widziałam. Zanurzony był mocno w tej całej iluzji, którą funduje nam dzisiejszy świat. Nie wiem czy była szansa, żeby go z tego wiru złudzeń wyciągnąć. Żeby zobaczył coś więcej. Dobro. Piękno. Deszcz spadających gwiazd czułych gestów. Nie wiem. Istnieje prawdopodobieństwo, że dając takiej osobie serce w postaci kryształowej kuli, zaczęłaby nią grać w koszykówkę, bo zupełnie nie wiedziałaby co z nią zrobić.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
5313 c87b 550
Reposted from4777727772 4777727772 viatutus tutus
5154 7835 550
Reposted from4777727772 4777727772 viatutus tutus
4787 7b69 550

grunisment:

jose navarro

Reposted fromsimonsayer simonsayer viatutus tutus
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
3810 2787 550
Reposted from4777727772 4777727772 viatutus tutus

July 08 2018

9397 0201 550
Reposted from4777727772 4777727772 viatutus tutus
9384 5d9c 550
Reposted from4777727772 4777727772 viatutus tutus
2461 886c
Reposted fromcalifornia-love california-love viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl