Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

7849 6e68
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapyotrus pyotrus
6314 8a21
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
7896 8ebd
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viairmelin irmelin
5286 bc65 550
Reposted frompiehus piehus viawildgirl wildgirl
4418 20e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapyotrus pyotrus
7826 73ce 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viapyotrus pyotrus

September 30 2019

1215 5d75 550
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
6290 e073
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6288 de2b
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6287 b33a 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
6284 04e7 550
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
1112 7efe
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4213 3e55
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4995 35c6
Reposted fromdoedeer doedeer via48hrs 48hrs
4184 886f
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— znalezione

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl